P7118308.JPG
[13/31]


The "hotel lobby" at Biy-Khem
 
p7118308.jpg
p7118310.jpg