P7118310.JPG
[14/31]


The Biy-Khem yurt hotel at dusk
 
p7118310.jpg
p7118312.jpg