P7128558.JPG
[1/40]


A nomad family has set up camp near lake Tore-khol
 
p7128558.jpg
p7128567.jpg